By najem apartamentów stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu w Borach
Tucholskich proszę wszystkich naszych Gości o zapoznanie się i stosowanie do postanowień
poniższego Regulaminu. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji lub rozpoczęcie pobytu jest
jednoznaczne z akceptacją warunków świadczenia usług przez Apartamenty Zacisze.
Regulamin świadczenia usług w obiekcie Apartamenty Zacisze

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w Apartamentach Zacisze.
2. Dokonanie rezerwacji lub rozpoczęcie pobytu w Apartamentach Zacisze stanowi jednocześnie
zawarcie umowy najmu miejsc noclegowego na warunkach określonych w Regulaminie i
cenniku.
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1) obiekt zamiennie Apartamenty Zacisze – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną
znajdującą się w miejscowości Klocek 31 89-504 Legbąd.
2) apartament – rozumie się przez to apartament składający się z jednego pokoju i łazienka
lub dwóch pokoi, w tym wydzielonej sypialni i łazienki, na wyposażeniu którego znajduje się
aneks kuchenny. Szczegółowy ich opis znajduje się na stronie
www.apartamentyborytucholskie.pl
3) Właściciel – rozumie się przez to Agnieszkę Lovell prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą APARTAMENTY ZACISZE BORY TUCHOLSKIE.
4) Gość – rozumie się przez to osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Właścicielem
umowę o świadczenie usług na swoją rzecz lub na rzecz innych osób, jak również te osoby.
4. Korzystanie z obiektu przez osoby z dysfunkcją ruchu jest utrudnione (łazienki z prysznicami
znajdują się na piętrach apartamentów). W przypadku chęci skorzystania z obiektu prosimy o
kontakt z Właścicielem przed dokonaniem rezerwacji w celu szczegółowego zapoznania się z
panującymi warunkami.
5. W obiekcie nie są akceptowane zwierzęta.

II. Świadczone usługi

1. Apartamenty funkcjonują przez cały rok.
2. Nie ma minimalnego okresu najmu, cena zależy od długości pobytu.
3. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W miarę możliwości
istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu, musi jednak być ona
ustalona z Właścicielem. Za nieuzgodnione przedłużanie pobyt będzie naliczana dodatkowa
opłata według cennika.
4. Możliwość przedłużenia pobytu o kolejne doby poza okres wskazany w dniu rezerwacji jest
realizowana w miarę dostępności miejsc noclegowych w Apartamentach Zacisze.
5. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Gościem obejmuje wynajem miejsc noclegowych dla
niego lub/oraz wskazanych przez niego osób. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu
pobytu leżą wyłącznie w gestii Gości. Bez zgody Właściciela nie może udostępniać
apartamentów innym osobom.
6. Aneksy kuchenne znajdujące się w apartamentach wyposażone są w chłodziarkę, ceramiczną
płytę grzejną, czajnik, zestaw naczyń i sztućców oraz zastawę stołową, umożliwiające
przygotowanie posiłków we własnym zakresie.
7. Na terenie Apartamentów Zacisze znajduje się udostępniany Gościom w cenie pobytu
monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony parking (jedno miejsce parkingowe na apartament).
8. W cenę najmu wliczone są już opłaty za wodę i ścieki, gaz, prąd – do 5 KW/H dziennie. Stawka
za każdy 1KW/H wynosi 2 zł. W okresach grzewczych przy racjonalnym użytkowaniu wartość
ta zazwyczaj wystarcza na pobyt bez dopłat. Stan licznika odnotowywany jest w karcie
meldunkowej i rozliczany będzie w ostatnim dniu pobytu.
Dodatkowo w apartamentach ZŁOTYM i KRYSZTAŁOWYM znajdują się małe piece tz KOZY
do palenia drewnem. Dla bezpieczeństwa gości właściciel prosi o rozsądne korzystanie z
piecyków.
9. Goście mają możliwość korzystania z infrastruktury zlokalizowanej na terenie obiektu: altany do
grillowania, miejsca patroszenia i sprawiania ryb, leżaków, hamaków, rowerów, dla
najmłodszych zorganizowano plac zabaw (zasady korzystania opisane w odrębnym
regulaminie).
10. W apartamentach Goście mają dostęp do kilkunastu programów telewizyjnych oraz
bezprzewodowego Internetu w całym obiekcie (hasło udostępniane w karcie powitalnej w
apartamentach).
11. Przed przyjazdem Gości apartamenty są sprzątane z należytą starannością, ręczniki i pościel
są zmieniane raz na 7 dni pobytu. W trakcie pobytu, w razie zaistnienia konieczności, istnieje
możliwość posprzątania apartamentu (potrzebę należy zgłosić Właścicielowi).
12. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w
cenniku.

III. Cennik, rezerwacja i płatności

1. Podstawą naliczania opłat za usługi jest cennik usług publikowany na stronie
www.apartamentyborytucholskie.pl , oraz udostępniony na terenie obiektu.
2. Gości obowiązują ceny wskazane w dniu rezerwacji i w miejscu jej dokonania.
3. Ceny określone w cenniku oraz warunki świadczenia usług mogą ulec zmianie na potrzeby ofert
promocyjnych, ofert prezentowanych na portalach rezerwacyjnych, indywidualnych uzgodnień.
4. Rezerwacji można dokonywać osobiście, mailowo info.zacisze@gmail.com, telefonicznie pod
numerem tel. 507686890 bądź za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej
formularza rezerwacji.
5. W przypadku rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu
(niemniej niż równoważność trzech noclegów przy pobytach krótkoterminowych), który należy
przelać na wskazany rachunek bankowy w terminie do 5 dni od momentu dokonania rezerwacji
lub za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych – operatora płatności, z którego
korzysta system rezerwacyjny uruchomiony na stronie internetowej. Brak wpłaty w terminie
oznacza odstąpienie od umowy najmu.
6. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Właściciel potwierdza rezerwację mailem,
telefonicznie lub smsem.
7. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, przedłużenie pobytu lub zmiany apartamentu, pod
warunkiem zostanie to zgłoszone Właścicielowi mailowo lub telefonicznie na co najmniej 21 dni
przed terminem rezerwacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy jeśli z przyczyn
obiektywnych będzie to niemożliwe.
8. Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia,
jeżeli osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tytułu rezerwacji obowiązki. Obie osoby muszą
ten fakt zgłosić do Właściciela.
9. W przypadku nie pojawienia się Gości w drugim dniu rezerwacji do godziny 11.00 (braku
informacji drogą mailową lub poprzez SMS o opóźnieniu przyjazdu) Właściciel zastrzega sobie
możliwość dalszego wynajęcia rezerwowanego terminu bez możliwości zwrotu wpłaconego
zadatku.
10. W dniu rozpoczęcia pobytu Goście są zobowiązani co do zasady zapłacić pozostałą kwotę za
rezerwację przed wydaniem kluczy do apartamentów.
11. Płatności w obiekcie dokonuje się w formie gotówki albo bezgotówkowo przy użyciu karty
płatniczej akceptowanej przez operatora płatności, z którego korzysta Właściciel. Akceptowane
są karty VISA oraz Master Card (kredytowe, debetowe, biznesowe). Dopuszcza się możliwość
płatność przelewem na rachunek bankowy tylko w przypadku użycia płatności ekspresowej
(kwota musi być zaksięgowana na rachunku do końca pierwszego dnia pobytu).
12. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonuje się zwrotu zadatku, który traktowany jest jako
odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu. Również nie podlega zwrotowi
należność opłacona za najem, za niewykorzystany pełen okres rezerwacji.
13. Za usługi dodatkowe nieobjęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu
dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata przyjmowana jest gotówką albo
bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej (patrz pkt 11).
14. Za opłacone usługi zostaje wystawiony dokument sprzedaży, lub fakturę vat. Chęć uzyskania
faktury vat. Gość powinien zgłosić już w pierwszym dniu pobytu, w razie braku takiej informacji
dokument zostanie przesłany na adres wskazany w karcie meldunkowej.

IV. Przyjazd Gości oraz zasady korzystania z obiektu

1. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje po okazaniu przez Gościa dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamości, podania ilości osób towarzyszących mu w czasie
wypoczynku, numerów rejestracyjnych parkującego na terenie obiektu samochodu, danych do
kontaktu oraz własnoręcznego podpisania przez Gościa Karty meldunkowej.
2. Przekazanie jak i odbiór apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela, który w
tym czasie udziela instrukcji w zakresie zasad korzystania z sprzętu znajdującego się w
apartamencie. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym,
ilościowym apartamentu i urządzeniami
w nim znajdującymi się. Niezgłoszenie uwag oznacza, ze został on oddany do użytku Gościom
w stanie niebudzącym zastrzeżeń.
3. Klucze do apartamentu pozostają w dyspozycji Gości przez cały pobyt, zgubienie kluczy wiąże
się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty według cennika.
4. Dodatkowe sprzątanie odbywa się w czasie obecności Gości.
5. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie. Goście zobowiązani są do
zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie
opuszczenia apartamentu. Przed wyjściem należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia
elektryczne: np. lokówka, suszarka do włosów itp. W przypadku użytkowania piecyków na
drewno w apartamentach ZŁOTYM i KRYSZTAŁOWYM ugasić ogień.
6. Wyposażenie apartamentów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie powstałe
uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi.
7. Właściciel nie odpowiada za niedogodności w dostawie prądu, Internetu, wody wynikające z
winy dostawców mediów.
8. Na terenie obiektu Goście szanują nawzajem prawo do wypoczynku, tj.
1) przestrzegają ciszy nocnej obowiązującej pomiędzy godzinami 22.00 a 7.00;
2) w czasie dnia słuchają radia, telewizji czy innych środków przekazu, jak również nie grają na
instrumentach w sposób zakłócający spokój pozostałym Gościom; 3) nie pozostawiają dzieci
bez nadzoru i opieki na terenie obiektu.
9. Na terenie obiektu istnieje wyznaczone miejsce do grillowania oraz patroszenia i przyrządzania
ryb.
Ze względów bezpieczeństwa i wygody dla pozostałych Gości czynności te nie mogą być
wykonywane w apartamentach.
10. Umeblowanie i rozmieszczenie sprzętów w apartamentach jest przemyślane, ich przestawienie
wymaga zgody Właściciela. Na terenie obiektu są miejsca wyznaczone do odpoczynku (altany,
ławki itp.) wyposażone w odpowiednie meble do użytku zewnętrznego – Goście nie mają
potrzeby wynoszenie krzeseł na zewnątrz.
11. Każdy apartament wyposażony jest w kosze do segregacji odpadów.
12. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń
elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową w apartamencie mogą być używać tylko
urządzeń będących na jego wyposażeniu (poza komputerami, maszynkami do golenia,
lokówkami czy suszarkami do włosów itp.).
13. Z uwagi na przenikanie tkanin zapachami Właściciel nie wyraża zgody na palenie w
apartamentach tytoniu czy innych używek. W przypadku nieprzestrzegania zasady opłata za
neutralizację zapachów
i aromatyzację apartamentu obciąża Gościa (według cennika). Na terenie obiektu wyznaczono
miejsca przeznaczone do palenie tytoniu.
14. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. W dniu zakończenia
pobytu, przed zdaniem kluczy, Goście zobowiązani są uprzątnąć apartament a zdanie kluczy
poprzedzone jest oceną jego stanu technicznego przez Właściciela oraz spisaniem liczników.
Uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń technicznych i wyposażenia apartamentu
czy obiektu powstałych z winy jego lub odwiedzających osób obciążają Gościa. Rodzice i
opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za osoby nieletnie będące pod ich
opieką w czasie pobytu w obiekcie. Sposób pokrycia strat zostaje określony przez Właściciela i
musi być uregulowany przed opuszczeniem obiektu.
15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego
świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Goście są zobowiązani do niezwłocznego
zastosowania się do żądań Właściciela, opuszczenia obiektu wraz z osobami z nimi
przebywającymi. Właściciel zachowuje wpłacone wartości pieniężne, na pokrycie ewentualne
straty wyrządzonych na terenie obiektu.

V. Zwrot rzeczy pozostawionych

1. W przypadku pozostawienia przez Gości przedmiotów osobistego użytku (za wyjątkiem
żywności, środków higieny osobistej oraz środków czystości) Właściciel podejmie próbę
kontaktu (telefonicznie lub mailem) w celu ustalenia sposobu odzyskania pozostawionych
przedmiotów.
2. W przypadku otrzymania dyspozycji odesłania przedmiotów, zostaną one odesłane na koszt
Gościa, na adres przez niego wskazany w Karcie meldunkowej. W przypadku nieotrzymania
dyspozycji odesłania Właściciel przechowa te przedmioty przez 1 miesiące, a następnie
przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
VI. Postanowienia końcowe
1. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w
apartamentach rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Właściciela lub Gości
albo szkodę na osobie Gości, lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w
inny sposób zakłócił spokój osób wypoczywających.
2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Właściciel udostępnia w Polityce
prywatności dostępnej na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.